Suoraan sisältöön

Liito-hankkeesta tukea Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin haasteisiin!

Maanantaina 10.6.2019 julkaistiin Takuulla liikuntaa -kyselytutkimus, jonka mukaan toimintarajoitteet ovat yhteydessä siihen, kuinka moni lapsista ja nuorista harrastaa ylipäätään jotain liikuntaa.

    Etusivu - Bloggaukset - Liito-hankkeesta tukea Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin haasteisiin!

Liito-hankkeesta tukea Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksessa esiin nousseisiin haasteisiin!

Maanantaina 10.6.2019 julkistetun Takuulla liikuntaa – Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta (Hakanen ym. 2019), joka liittyy läheisesti aiemmin tänä vuonna ilmestyneeseen Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimukseen (Hakanen ym. 2019). Tutkimusaineisto on kerätty hyödyntäen Kelan rekisteriä vammaistukea saavista 7-17 -vuotiaista suomalaisista. Lisäksi sosiaalisessa mediassa levitettiin linkkiä kyselyyn, jonka kohderyhmänä olivat erityistä tukea tarvitsevat 7-17 -vuotiaat lapset ja nuoret. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 164 henkilöä.

Vastausten perusteella toimintarajoitteet ovat yhteydessä siihen, kuinka moni lapsista ja nuorista harrastaa ylipäätään jotain liikuntaa. Tutkimukseen vastanneista 78 % kertoi harrastavansa jotain liikuntaa ja 10 % haluaisi harrastaa liikuntaa. Iän myötä liikuntaa harrastamattomien määrässä ei tapahdu muutoksia, mutta harrastuskertojen määrä vähenee. Liito-hankkeenkin kohderyhmän näkökulmasta kiinnostavaa on, että niistä lapsista ja nuorista, jotka kertovat kognitiivisista toimintarajoitteista, ainoastaan 11 % harrastaa rasittavaa liikuntaa vähintään neljänä päivänä viikossa täyttäen liikuntasuositukset.

Tutkimuksen aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että asuinpaikka on yhteydessä toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen säännöllisyyteen. Liito-hanke keskittyy helsinkiläisten lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseen ja mahdollisuuksia harrastamiseen pääkaupungissa on paljon. Silti monella kohderyhmämme lapsilla ja nuorilla on sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä haasteita, jotka nostavat kynnystä harrastuksiin lähtemiselle. Esimerkiksi oppimisvaikeudet hyvin usein yhdistyvät muita vähäisempään hyväksyntään ja tavallista todennäköisemmin torjuntaan tai huomiotta jättämiseen (Poikkeus 2019). Hakasen ym. (2019) kyselyn mukaan toimintarajoitteiset lapset ja nuoret kertovat selvästi vapaa-aikatutkimuksen rajoituksettomia vastaajia useammin kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä. Kiusaaminen on mm. ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Tällaiset huonot kokemukset ovat omiaan latistamaan innostuksen liikunnan harrastamiseen.

Takuulla liikuntaa -kyselytutkimuksessa niiltä lapsilta ja nuorilta, jotka eivät harrastaneet lainkaan liikuntaa (18 %), kysyttiin tarkemmin liikkumattomuuden syitä. Noin puolet vastaajista piti tärkeänä syynä sitä, ettei tarjolla ole sopivaa ohjattua liikuntaa tai liikuntapaikkaa. Lisäksi noin kolmannes (30 %) liikuntaa harrastamattomista kertoi liikkumattomuuden hyvin merkittäväksi syyksi harrastuskaverin puuttumisen. Näihin haasteisiin me Liito-hankkeessa tarjoamme tukea ja ratkaisuja. Hankkeen projektityöntekijä tarjoaa yksilöllistä tukea ja auttaa löytämään lapsen tai nuoren tarpeiden ja toiveiden pohjalta sopivan harrastuksen. Alkuhaastattelussa kartoitetaan myös aikaisempia harrastuskokemuksia, jottei ikävät kokemukset pääsisi toistumaan. Harrastuksiin lähtemisen kynnystä madalletaan lähtemällä tarvittaessa kaveriksi ensimmäisille tutustumiskäynneille. Harrastuskavereiden löytämiseen oiva keino on Liito-hankkeen harrastuskokeilut kuluvan kesän aikana.

Toimintarajoitteiset lapset ja nuoret kokevat epäasiallista käytöstä myös aikuisilta (Hakanen ym. 2019). Uskomme, että tiedon lisäämisellä harrastustoiminnan valmentajia ja ohjaajia kouluttamalla pystymme vaikuttamaan siihen, miten erityistä tukea tarvitsevat (ADHD, oppimisvaikeudet, asperger, autismin kirjo) lapset ja nuoret harrastuksissa kohdataan ja huomioidaan tasavertaisina ryhmänjäseninä.

Kyselyn mukaan liikunnan tuottama ilo oli suurin syy harrastamiselle (59 %) (Hakanen ym. 2019) ja tähän me Liito-hankkeessa panostamme. Ei tehdä hampaat irvessä, vaan kokeillaan, iloitaan onnistumisista ja kehitetään edelleen!

Aurinkoista kesää kaikille Liito-hankkeemme toimia seuraaville!

Liito-hankkeen syksyn 2019 kaikille avoimiin valmennuksiin pääset ilmoittautumaan täältä. Ja jos etsit harrastusta itsellesi tai lapselle/nuorelle, ole rohkeasti yhteydessä projektityöntekijäämme Lottaan.

Kirjoittaja

Julia Anttilainen
projektipäällikkö
Liito-hanke

Lähteet

Hakanen, T., Myllyniemi, S., Salasuo, M. (toim.) 2019. Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:2.

Hakanen, T., Myllyniemi, S., Salasuo, M. (toim.) 2019. Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:5.

Poikkeus, A-M. 2019 Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot. teoksessaAhonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M.-K., Siiskonen, T. (toim.) 2019: Oppimisen vaikeudet. Otavan kirjapaino Oy 2019.

 


Sisältö päivitetty 19.06.2019